JAN HINDRIKS KLOOSTER,
gedoopt te Harssens op 26 februari 1682,
overleden te Noordwolde.

ADORP, gedoopten: 26-2-1682: 't soontjen van Hindrik Jans Gen: Jan.

ADORP, 1713: gehuwden: den 2 Julij : Jan Hindriks en Anje Geerts beijde van Harssens.

Hij is getrouwd te Adorp op 2 juli 1713 voor de kerk met
Anje Geerts,
gedoopt te Harssens (?)of Leegkerk (?) rond 1690,
overleden te Noordwolde op 19 oktober 1775.

In de kerkboeken van Adorp, was vermeld in het jaar 1713:
den 8 Decemb. is tot het H. Nachtmaal aangenomen Anje Geerts
Huijsvrouw van Jan Hindriks in het Clooster.

Nadat ze van Adorp naar Noordwolde zijn verhuisd, en hun dochter Trijnje reeds was gedoopt te Noordwolde
is Anje Geerts' attestatie genoteerd:
15-09-1716: huisvrouw van Jan Hinriks met behoorlijke attestatie van Adorp en Harsens.

NOORDWOLDE OVERLEDENEN:
19-10-1775:Anje Geerts, weduwe van Jan Hindriks Klooster.

Uit dit huwelijk:

1 Roelf Jans Klooster,
gedoopt te Adorp op 2 september 1714,
overleden te Noordwolde op 27 augustus 1791.

ADORP: 1714: de 2 Septemb. gedoopt een soontien van Jan Hindriks en Anje Geerts genaamt Roelf

NOORDWOLDE:1791:
den 27 Aug: is gestorven Roelf Jans Klooster

Hij is getrouwd te Noordwolde op 15 november 1744 voor de kerk met
Martje Jans,
gedoopt te Noordwolde op 9 maart 1710,
overleden aldaar op 22 mei 1788.

NOORDWOLDE 1744:
15 9bris zijn Roolf Jans van Noordwolde en Martjen Jans Weduwe van Lippe Egberts in den h:huwelijcksstaat bevestigt

NOORDWOLDE:1788:
den 22 May is overleden Martje Jans, Huisvrouw van Roelf Jans Klooster.

Acte van de verkoop van het huis van Roelf Jans Klooster:

... Annex geconstitueerden Richter van Noordwolde betuigen met deze openen verzegelden brieve dat persoonlijk voor mij gecompareert en erschenen is de E. Roelf Jans Klooster woonachtig te Noordwolde dewelke bekenden ende beleden voor hem en zijne erfgenamen stede vast en onwederroepelijk verkogt, gecedeert, en in waaren eigendom overgedragen te hebben zulks doende door dezen an de E. Bene Benes mede tot Noordwolde woonachtig mede gecompareerd en deezen Koop accepterende, des verkoperen behuisinge staande an het trek diep tot Noordwolde zijnde een binnenhuis met een lang achterhuis met de beklemming van twaalf grasen land de kerk van Noordwolde toebehorende, doende jaarlijks an gemelte kerk tot huire co Car.gls, deeze behuisinge met de beklemmingen boven vermelt verkogt aard Spijker en Nagelvast met deuren en vensteren steen vermuirt en onvernuirt, met Hegengeboomte en plantagsen alles zon en in dierwegen als de verkoper deze behuisinge heeft bewoont, en enigsints kan verdedigen, en zulks verkogt voor een somma van Negen hondert en zeventig Car. gls, zegge f970 gls welke koopschats? penningen verkoper verklaarde van de koper ten vollen ontfangen te hebben, doende zulks dees voor zonder enige reserve quiteren, de verkoper verbind voor de vrije Leverancie wagtingen en weringen van de verkogten behuisinge met annexen alle zowel vaste als losse geene excemte goederen, alles onder submissie van elle Hooge en laage rechten en gerichten beneffens de parate reelen excemten en renunciatie en de exceptiean deze enigzints contrarierend.

Mede is voor Mij Richter opgemelt gecompareert de E. Derk Cornellis Wedman te Noordwolde en de E. Jan Willems woonachtig in Groningen, dewelke verklaarden haar in te laten als borgen voor de vrijen Leverancie van gemelde behuisinge met annexen, verbonden te dien ende alle haare zowel vaste als losse geene excemte goederen met submissie als boven is gezegt, in oirkonde der waarheid en verstenisse dezes heb ik Richter opgemelt naa gedaane belijenge van Comparanten en borgne deze met mijn gewoon zegul en naams onder schrijving gecarroboreert ...... Bedum in den jaaren 1700 negentig den 29 Maij 1790.

Dr. J Edelinck

(Richter)

Opm.: Derk Cornellis in bovengenoemde acte was een zwager van Roelf Jans Klooster,
           en Jan Willems was een neef (de zoon van Roelf Jans Klooster zijn jongste zuster Jantjen Jans).

2 Trijnje Jans,
gedoopt te Noordwolde op 17 mei 1716,
overleden aldaar op 18 februari 1795.

NOORDWOLDE:
1716: mei: den 17 dito is Jan Hinriks en Anje Geerts dogter gedoopt Trijnje

Zij is getrouwd te Noordwolde op 2 oktober 1735 voor de kerk met
Derk Cornellis,
gedoopt te Noordwolde op 21 mei 1713,
overleden te Noordwolde (?).

NOORDWOLDE:
1713:den 21 May is Cornelis Berents en Garbrig Derks son gedoopt Derk.
1735:den 2 Octbr is Derk Cornellis met Trijnje Jans beide van Noordwolde gecopuleert

1795:18 febr: is gestorven Trijnje Jans, huisvrouw van de Wedman Derk Cornelis.

2 Hindrik Jans Klooster,
gedoopt te Noordwolde op 18 mei 1719,
overleden aldaar op 25 februari 1782.

NOORDWOLDE:
1719: de 18 Maij is Jan Hindriks en Anje Geerts soon gedoopt Hinrik.

Hij is getrouwd te Noordwolde op 8 juli 1753 voor de kerk (1) met
Owke Samuls,
gedoopt te Sauwerd op 21 september 1732,
overleden te Noordwolde op 22 maart 1771.

NOORDWOLDE:
1753: 8 Julij is Hendrik Jans Clooster van Noordwolde met Ouke Samels van Sauwert gecopuleert.
1771: den 2 meert is gestorven Auke Samuls Huisvrouw van Hindrik Jans Klooster.
1771: Op 31 meert is het dogtertje gedoopt van den ouderling Hindrik Jans Clooster, en genoemt Owke, waarvan de
          moeder Owke Samuels, kort na haare verlossing, in de kraam, in mijn tegenwoordigheidt, is overleden.
1782: den 25 Feb: is overleden Hindrik Jans Klooster

Naar hun kinderen.

3 Hindrik Jans Klooster, nu weduwnaar van Owke Samuls,
is getrouwd te Noordwolde op 30 januari 1780 voor de kerk (2) met
Geertjen Jans,
gedoopt te Zuidwolde op 10 mei 1739.

ZUIDWOLDE:
1740: 10 Maj 't Dogtertje van Jan Derks en Altje Alberts Egtl. genaamt Geertje

NOORDWOLDE:
30 Jan 1780 zijn alhier gecopuleert Hindrik Jans Clooster van Noordwolde en Geertien Jans van Zuidwolde.

1780: Den 30 januari zijn getrouwt Hindrik Jans Klooster van Noordwolde en Geertjen Jans Van Zuidwolde en hebbende den 11 meert daaran volgende een dochter overwonnen.

ZUIDWOLDE: GEHUWDEN:
1786: den 17 December Hend. Jacobs en Geertje Jans weduwe van Hendrik Jans Kloster.

Naar hun kinderen.

4 Jacob Jans,
gedoopt te Noordwolde in het jaar 1721.

NOORDWOLDE:
1721: 28 ..... 1721 is Claas Hindriks en Anje Geerts soon gedoopt Jacob.
Opm. Hier is dus een misschrift van de naam van de vader!

5 Jantjen Jans,
gedoopt te Noordwolde op 13 augustus 1724,
overleden aldaar voor 1759.

NOORDWOLDE,GEDOOPTEN:
1724: den 23 Aug is Jan Hinriks en Anje ..... dogter gedoopt Jantjen.

Zij is getrouwd te Noordwolde op 8 juni 1749 voor de kerk met
Willem Hindriks Clooster,
geboren te Thesinge op 30 september 1725,
gedoopt aldaar op 7 oktober 1725,
overleden te Zuidwolde op 14 maart 1816 als Willem Hindriks Oudman!
(Willem Hindriks Clooster, weduwnaar van Jantje Jans, is
wederom getrouwd te Noordwolde op 4 februari 1749 voor de kerk met
Trientjen Lammerts van Leens).

NOORDWOLDE, GEHUWDEN:
1749: 8-6 is Willem Hindriks van Thesinge en Jantjen Jans van Noordwolde naa voorgaande overlevering van Proclamatie attestatie te Thesinge gecopuleert.

THESINGE:1725:
den 30 Sept: is geboren de soon van Hindrik Willems en Aagtje Nitters Egte lieden op het Carspel Thesinge en is den 7 Octobr. gedoopt en genaamt Willem.

NOORDWOLDE:
1759: 4 Febr: is Willem Hindricks Clooster met Trientjen Lammerts van Leens gecopuleert.

Hoofdmenu

Naar boven